نام ژنریک: دوتاستراید 
دوتاستراید (Dutasteride) همچون فیناستراید در   درمان هیپرتروفی پروستات با نام تجاری آوودارت
کاربرد دارد.
http://www.anti-estrogens.com/anti-estrogens/Avodart.asp
 
treatment of moderate to severe symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH