دوتاستراید (Dutasteride) همچون فیناستراید در   درمان هیپرتروفی پروستات , وریزش مو  با نام تجاری آوودارت
کاربرد دارد.http://www.anti-estrogens.com/anti-estrogens/Avodart.asp
reatment of moderate to severe symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH).

Reduction in the risk of acute urinary retention (AUR) and surgery in patients with moderate to severe symptoms of BPH.