تینا فاس با نام ژنریک تینیدازول د ر درمان آمیبیازیس - ژیاردیازیس و تریکو مونازیس کاربرد دارد.