حاوی 60 دوز.( هر پاف حاوی 200 میکروگرم ممتازون فوروآت )
  
ممتازون یک داروی کورتیکواسترویید میباشد که از آزاد شدن مواد التهابی در بدن جلو گیری میکند.

کاربرد: پیشگیری از حملات آسم

توجه : مصرف آن در حمله آسم باعث کاهش شدت حمله نمی گردد.