حاوی ویتامین آ- بیوتین _هیالورونیک اسید  -کوانزیم کیو تن و ریز مغذی ها

کاربرد: آنتی اجینگ  - جوان ساز