حاوی اسید فولیک - اسید های چرب ضروری و متافولین 

در دو بسته بندی 30 و 60 عددی 
فمیبیون 1  مناسب قبل از هفته 12 بارداری
فمیبیون 2  از هفته 12 به بعد مصرف میشود.