حاوی روغن های گیاهی

کاربرد:  درمان خطوط شکمی ( استرچ مارک)