شکل دارویی : کپسول نرم

ترکیبات : هر کپسول  محتوی 1000 میلیگرم OMEGA-3- ACID ETHYL ESTERS 90    می باشد.( معادل 460 میلیگرم EPA و 380 میلیگرم DHA)

ساخت نروژ