حاوی فورمترول و ممتازون  (formoterol - mometasone)

کاربرد :

درمان آسم

شکل دارویی :

آئروسل استنشاقی به 2 فرم 100/5 و200/5