شکل دارویی :


 قرص جویدنی که به 2 فرم وجود دارد:

-اکسترا استرنج اسموتیز................570 میلیگرم

-اولترا استرنج ..................................1000 میلیگرمی


ترکیبات : 

کلسیم کربنات /مانیتول/لاکتوز/سوربیتول/سوکرالوز/سیترات/رنگ وطعم دهنده مجاز

کاربرد:

آنتی اسید وکمک به تسکین سوزش معده / ترش کردن /کمک به تامین نیاز روزانه کلسیم 


روش مصرف :

برای بزرگسالان روزانه 2 تا 3 قرص 


احتیاط : از دسترس کودکان دور نگه دارید