در هر قرص عناصر ذیل می باشد :

گلوکز آمین ......1500 میلی گرم

کندروتین .........400  میلی گرم

ام اس ام ..........50 میلی گرم


کاربرد :

حفاظت مفصل