نام ژنریک : آملودیپین / والسارتان

شکل دارویی :
80/5 قرص 5/80 یعنی حاوی 5 میلیگرم آملودیپین و 80 میلی گرم والسارتان
160/5
160/10
کاربرد : کنترول فشار خون