نام ژنریک : آملودیپین / والسارتان

شکل دارویی : قرص 5/80 یعنی حاوی 5 میلیگرم آملودیپین و 80 میلی گرم والسارتان

کاربرد : کنترول فشار خون