عناصر تشکیل دهنده  : عصاره تخمیری برنج قرمز/نشاسته ذرت /

کاربرد: کمک به تثبیت کلسترول خون در حد نرمال

روش مصرف : روزانه 2 کپسول