شکل دارویی » قرص 20 میلیگرمی

نام ژنریک : ایزوترتینویین 

کاربرد: درمان آکنه