بـا مولتی ویتامـین های جویدنیِ ، روزانه تمـام مواد غذایی مورد نیاز کودکان تان را برای شان تامیـن کنید. این مولتی ویتامین های خوشمزه، ویتامین ها، مواد معـدنی، آهن و مغذی­های گیـاهیِ ضروری و مورد نیاز بدن کودکـانِ در حال رشد و بزرگسالان را تامین می کند