نام ژنریک: بیسوپرولول bisoprolol 

شکل دارویی : قرص 2.5 - 5 و 10 میلیگرمی

دسته دارویی : بتا بلوکر

کاربرد: درمان فشار خون