مزایا :

-بهبود کیفیت اسپـــرم
-بهبود مرفولوژی اسپـــرم
کمک به افزایش تعداد و تحرک اسپـــرم
کمک به بــاروری در مردان 

مصرف پیشنهادی : روزانه 2 کپسول