نام برند :Rosexcell

عناصر تشکیل دهنده : Rosuvastatin Calcium

شکل دارویی : قرص 10mg; 20mg

دسته دارویی : Antihyperlipidemic – HMG-CoA Reductase Inhibitors