نام برند : ازوفلوکس ESOFLUX
نام ژنریک : ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM
شکل دارویی : قرص 20 و 40 میلی گرمی
دسته دارویی : مهاركننده ترشح اسید معده - مهاركننده پمپ پروتونی