الیگوپین  عصاره پوست درخت کاج دریایی فرانسوی است که به عنوان یک عنصر فعال در کلاس پلی فنل ها  برای  آن خواصی از جمله پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و کاهش ناراحتی ادراری مردانه  ذکر شده است همچنین به  عنوان  vasotonic استفاده می شود.