حاوی:
ال آرژینین -ال آسپارتات - گیاه ماکا و روی


مزایا:
موثر در تقویت جــنسی  و افزایش انرزی بدن
کمک به بهبود ناتوانی جــنسی
جلو گیری از زود انــزالی
کمک به افزایش قدرت بــاروری و افزایش و تعداد و تحرک اســپرم