نام ژنریک :ریزاتریپتان دسته دارویی:ضد میگرن شکل دارویی:قرص ۱۰میلیگرم حل شونده در دهان