هر ظرف محتوی 120 پاف می باشد.
هر پاف حاوی 665 میکروگرم اولوپاتیدین می باشد.

کاربرد: آنتی هیستامین

مصرف در حاملگی : جزء گروه C

دوز مصرف : مقدار و طرز مصرف زا پزشک تایین می کند.