نام ژنریک:  والزارتان+هیدروکلروتیازید

شکل دارویی :
 قرص 160/12.5MG   حاوی 160 میلیگرم والزارتان و 12.5 میلیگرم هیدروکلرتیازید
         160/25MG        حاوی 160 میلیگرم والزارتان و 25 میلیگرم هیدروکلرتیازید
         80/12.5MG      حاوی 80 میلیگرم والزارتان و 12.5 میلیگرم هیدروکلرتیازید
         320/25           حاوی 320 میلیگرم والزارتان و 25 میلیگرم هیدروکلرتیازید

نام های برند مشابه:
والزار اچ 
-CO-DIOVAN
DIOVAN HCT 

کاربرد: کنترل فشارخون