نام فرآورده:
Oestrogel Gel 80gm/Tube
ویا استروژل ترانسدرمال
عناصر فعال:
17B Estradiol
شرکت سازنده:
Besin International
نوع محصول :
استروژن موضعی 
مزایا :ژل استروژن محتوی استرادیول 0.06%  می باشد  که یک هورمون زنانه می باشد و در این فرآورده از سطح پوست وارد بدن شده و در  درمان علائم کمبود استروژن و رفع علائم  یائسگی کاربرد دارد.استروژل همچنین باعث بروز صفات زنانه  در افراد ترانسسکسوال (پسر به دختر) میشود.