شکل دارویی : قرص جویدنی 3000 میلیگرمی

ترکیبات: هر قرص هربو فیبر حاوی عناصر زیر می باشد:
 اینولین ............................................2000 میلیگرم
فروکتوالیگو ساکارید..........................1000 میلیگرم

مزایا:

- کاهش وزن
-بهبود عملکرد سیستم گوارش

شرکت سازنده :
سپید طب