شکل دارویی : قرص  500/2.5, 500/5  میلی گرمی

 
بسته بندی :30    عددی
 
نام ژنریک: متفورمین هیدروکلراید +گلی بنگلامید

دسته دارویی : ضد دیابت
 
سازنده:
MERCK SERONO