شکل دارویی : قرص 400 میلیگرمی

 
بسته بندی : 10   عددی
 

دسته دارویی :  آنتی بیوتیک فلوروکینولونی
 
سازنده:
 داروپخش