شکل دارویی :کپسول

بسته بندی : قوطی پلاستیکی حاوی 60 کپسول
 
مواد موثره:

ESTRO-G 100.....................................257 mg
angelina giags.......................................90 mg
cynanachum wildfordil...................................83 mg
phlomis umbrosa................................83.5 mg


دسته دارویی : 

دارو گیاهی-
کنترول عوارض یائسگی ( گرگرفتگی-تعریق شبانه-بیخوابی-نوسان خلق-سرگیجه-خستگی-درد مفصلی و خشکی واژن)
 
سازنده:

کره جنوبی

مصرف این مکمل را  به عنوان جایگزین قرص لیویال (تیبولون)  پیشنهاد می گردد