شکل دارویی : فرص 300 میلی گرمی 

 
بسته بندی :30   عددی
 
نام ژنریک:  اکامپروسات Acamprosate

دسته دارویی :  درمان اعتیاد به الکل
 
سازنده:
تدبیر کالای جم