شکل دارویی : قرص  

 
بسته بندی :28   عددی  شامل 21 قرص اصلی و 7 عدد پلاسبو
 
مواد موثره:  مواد موثره شامل 
لوونورژسترول       0.15 میلی گرم
اتینیل استرادیول      0.03 میلی گرم

دسته دارویی : کنتراسپنیو ال دی
 
سازنده:
آتی فارمد