شکل دارویی :قزص

 
بسته بندی :30 عددی
 
مواد موثره:  

عصاره خارمریم ..................200 میلیگرم
عصاره کنگر فرنگی.............222 میلیگرم
عصاره زرد چوبه ...............150 میلیگرم

دسته دارویی :  مکمل  گیاهی (محافظت و بهبود عملکرد کبدی)
 
سازنده:
ساج پاد دارو