شکل دارویی : محلول خوراکی درساشه 10 میلی لیتری

 
بسته بندی : حاوی 10 ساشه 10  میلی
 
مواد موثره:  
هر ساشه حاوی 1 گرم سیتی کولین می باشد

دسته دارویی : دارو گیاهی- بهبود عملکرد مغزی

سازنده:
فرر اینتر نشنال اس آ-اسپانیا