شکل دارویی :شربت

بسته بندی :شیشه 100 میلیلیتری
 
مواد موثره:
عصاره برگ پیچک هدرا هلیکس

دسته دارویی : 
دارو گیاهی -ضد سرفه
با طعم عسل
فاقد قند و الکل
 
سازنده: