شکل دارویی :قرص  روکشدار 600 میلیگرمی

بسته بندی :بسته مقوایی حاوی 28 قرص

نام ژنریک:
اپروزارتان  eprosartan

دسته دارویی : 
  درمان فشار خون 

سازنده:
abbott