شکل دارویی :اسپری بینی 

بسته بندی :ظرف 20 میلی لیتری

مواد موثره:
حاوی عصاره لاواندر-ملیلوت -ویولا-کوریاندر-فنل-مارجورام

دسته دارویی : 
دارو گیاهی -کمک به درمان میگرن
 
سازنده:
میم دارو