شکل دارویی :کپسول

بسته بندی :قوطی 30 عددی
مواد موثره:
سنسوریل ..........................125 میلیگرم
دسته دارویی : 
  دارو گیاهی- رفع استرس
سازنده:
لیوار