شکل دارویی :قرص 250 و 500 میلیگرمی

بسته بندی :بسته مقوایی حاوی 12  قرص

نام ژنریک:
لووفلوکساسین

دسته دارویی : 
  آنتی بیوتیک فلوروکینولون
سازنده:
داروسازی تسنیم