قطره فنمکس

شکل دارویی :قطره

بسته بندی : بسته1عددی -30 میلی لیتری
مواد موثره:

عصاره فونیکولوم ولگار  معادل 18 میلیگرم آنتول

دسته دارویی : 
  مکمل دارویی - کمک به افزایش شیر مادران
سازنده:
متین آسا فارمد