شکل دارویی :قرص  5 میلی اکی والان

بسته بندی :قوطی پلاستیکی  حاوی90  قرص

نام ژنریک:
پتاسیم سیترات
دسته دارویی : 
سنگ شکن کلیه(قلیلیی کنندخ ادرار)-پیشگیری کننده از هیپوکالمیا
سازنده:
سیحان دارو