شکل دارویی :قرص 250 و125 میلیگرمی 

قرص 125 میلیگرمی(100 میلیگرم لوودوپا + 25 میلیگرم بنسرازید)

قرص 250 میلیگرمی( 200 میلیگرم لوودوپا+50 میلیگرم بنسرازید)

بسته بندی :بسته مقوایی حاوی30 قرص

نام ژنریک:
لوودوپا/بنسرازید
دسته دارویی : 
 ضد پارکینسون
سازنده:
پارس گیتا دارو