شکل دارویی :اسپری بینی

بسته بندی : بسته1ع - ظرف  20  میلی لیتری
مواد موثره:
عصاره لاواندر/ملیلوت/ویولا/فنل/کوریاندر/مارجورام


دسته دارویی : 
  دارو گیاهی- درمان میگرن
سازنده:
میم دارو