شکل دارویی :قرص

بسته بندی : بسته 30 عددی 
مواد موثره:
تریبلوس/بیوویس/آلگا اکلونیا

دسته دارویی : 
  مکمل - افزایش قوا و بهبود عملکرد جنسی
سازنده:
ترادافارما