شکل دارویی :قطره چشمی

بسته بندی :ظرف 5 میلی

نام ژنریک:توبرامایسین + دگزامتازون
دسته دارویی : آنتی بیوتیک 
سازنده:ALCON