شکل دارویی : قرص

بسته بندی :بلیستر 28 عددی : شامل 21 قرص روکشدار  سفید+7 قرص پلاسبو

عناصر موثره در قرص سفید: دزوژسترل 0.15 میلیگرم+اتینیل استرادیول 0.03 میلیگرم 
دسته دارویی : کنتراسپتیو دی ای
سازنده:atipharmed