شکل دارویی : قرص

بسته بندی :قوطی 120 عددی

عناصر موثره ; متشکل از انواع پودر  ه عصاره گیاهان افزایش دهنده اسپرم
دسته دارویی : دارو گیاهی-درمان اولیگواسپرمی 
سازنده:شرکت هیمالیا