شکل دارویی :اسپری دهانی

بسته بندی : ظرف شیشه 30 میلیلیتری

عناصر موثره :عصاره سرخارگل/مریم گلی
دسته دارویی : دارو گیاهی-تسکین گلودرد و سرفه
سازنده:شرکت داروسازی دیموند