شکل دارویی : کپسول

بسته بندی :قوطی 30 عددی

عناصر موثره :
خار مریم....................175 میلیگرم
زرد چوبه ...................50 میلی گرم
کنگر فرنگی...............20 میلیگرم
دسته دارویی : مکمل گیاهی- بهبود عملکرد کبد -
سازنده:شرکت بهتا دارو آفرینش