شکل دارویی : کپسول پیوسته رهش 50 میلیگرمی

بسته بندی : جعبه مقوایی 30 عددی

نام ژنریک: ایزوسورباید مونو نیترات پیوسته رهش
دسته دارویی : وازودیلاتور-ضد آنژین پکتوریس
 
سازنده: البرز دارو