شکل دارویی :قرص 30  میلیگرمی

نام ژنریک: داپوکستین 
دسته دارویی : درمان انزال زودرس در آقایان
سازنده: داروسازی کیش مدیفارم