شکل دارویی : قرص 4میلی گرمی  باز شونده در دهان

بسته بندی :30   عددی

نام ژنریک:  اندانسترون ONDANSETRON

دسته دارویی :  ضد تهوع(انتاگونیست گیرنده های سروتینی)
 
سازنده: پارس دارو